Photo of Professor Nikolaos Papageorgiadis

Professor Nikolaos Papageorgiadis PhD

Chair in International Business Strategy, IB and Entrepreneurship