Photo of Professor Janet Hooke

Professor Janet Hooke BSc, PhD, CGeog, FRGS, FBSG

The John Rankin Professor of Geography and Professor of Physical Geography Geography and Planning

    Publications