Photo of Professor Yuyuan Zhao

Professor Yuyuan Zhao BEng MSc DPhil FIMMM CEng

ZZ (DO NOT USE) was Mechanical, Materials & Aerospace Eng