Photo of Professor Yuyuan Zhao

Professor Yuyuan Zhao BEng MSc DPhil FIMMM CEng

Mechanical, Materials & Aerospace Eng