Photo of Professor Yi Huang

Professor Yi Huang PhD, FIEEE, FIET, SFHEA

Professor Electrical Engineering and Electronics